Devi 89300028 | Heizelement DEVIdry 100 5 m² 440 W 230V | Regro