Devi 89300026 | Heizelement DEVIdry 100 4 m² 340 W 230V | Regro