Devi 89300022 | Heizelement DEVIdry 100 2 m² 140 W 230V | Regro