Devi 89300020 | Heizelement DEVIdry 100 1 m² 40 W 230V | Regro